X
under construction

OBCHODNÉ PODMIENKY INTERNETOVÉHO OBCHODU Northlandshop.sk

 1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
   
  • Nákup v internetovom obchode Northlandshop.sk môžu uskutočňovať fyzické a právnické osoby bez obmedzenia, za predpokladu, že sa budú riadiť týmito všeobecnými obchodnými podmienkami.
  • Zaslaním objednávky na tovar dáva zákazník súhlas s týmito VOP.
  • Predávajúci: spoločnosť NORTHLAND Trade, s.r.o., Bajzova 2419/23, 010 01 Žilina, IČO 36009989, IČ DPH 2020690958.
  • Kupujúci: Fyzická alebo právnická osoba, ktorá svojou objednávkou vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim.
  • Tovar: produkty, ktoré sa nachádzajú v ponuke internetového obchodu Northlandshop.sk.

   
 2. OBJEDNÁVANIE TOVARU
   
  • Kupujúci si môže objednať akýkoľvek tovar, ktorý je v ponuke internetového obchodu Northlandshop.sk.
  • Tovar si môže objednať korektným vyplnením objednávky na internetovom obchode (prípadne si môže tovar objednať emailom na adrese objednavky@northlandshop.sk).
  • Po odoslaní objednávky dostane kupujúci potvrdenie o doručení objednávky a následne po overení objednaného tovaru obdrží potvrdenie objednávky s oznámením, že je pre neho tovar zarezervovaný. Naši pracovníci môžu kupujúceho kedykoľvek kontaktovať dodatočne aj telefonicky, či e-mailom za účelom overenia objednávky alebo doplnenia prípadných požadovaných informácií.
  • Po potvrdení objednávky vznikne obchodný vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim. Kupujúci sa tým zaväzuje za objednaný a dodaný tovar zaplatiť celú kúpnu cenu, vrátane prepravných nákladov, podľa platných obchodných podmienok.
  • Kupujúci potvrdením objednávky potvrdzuje pravdivosť a správnosť údajov.
    
  • Každá objednávka musí obsahovať:
   • Meno kupujúceho
   • Poštovú adresu pre doručenie tovaru
   • Telefonické číslo alebo email
   • Objednávací kód tovaru alebo presný názov tovaru
   • Počet kusov z každej položky tovaru
   • Dátum vystavenia objednávky
   • Spôsob úhrady za tovar
   • Spôsob prepravy a prevzatia tovaru

    
  • Objednávka pre právnické osoby musí obsahovať aj:
   • IČO a SK DIČ spoločnosti
   • Kontaktnú osobu a telefón
   • Fakturačnú adresu (ak je iná ako adresa dodania)

    
  • Ďalšie informácie o objednávaní tovaru nájdete v sekcii AKO NAKUPOVAŤ .

   
 3. PLATOBNÉ PODMIENKY A CENY
   
  • Kupujúci môže vykonať platbu za tovar jedným z nasledujúcich spôsobov:

   Pred prevzatím tovaru:
   • bankovým prevodom
   • poštovou poukážkou
   Pri prevzatí tovaru:
   • poštovou alebo kuriérnou dobierkou
  • Ak zákazník, pri platbe pred prevzatím tovaru, neuhradí objednaný tovar do 10 dní od potvrdenia objednávky, predávajúci ma právo zrušiť rezerváciu tovaru pre kupujúceho a označiť objednávku za neplatnú. Zároveň zaniká obchodný vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim.
  • V každej zásielke s objednaným tovarom bude priložená faktúra (daňový doklad). Fakturovaný bude objednaný tovar a prepravné náklady.
  • Platné ceny tovaru sú uvedené pri jednotlivých položkách a platia výhradne pre nákup v internetovom obchode Northlandshop.sk.
  • Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu cien tovaru.
  • Predávajúci garantuje dodanie tovaru za cenu, ktorá bola uvedená v internetovom obchode v čase objednania tovaru.

   
 4. DODACIE PODMIENKY
   
  • Objednaný tovar bude odoslaný kupujúcemu zvoleným spôsobom (poštou alebo kuriérom).
  • Tovar bude odoslaný kupujúcemu do 2 pracovných dní od potvrdenia objednávky. Pri platbe pred prevzatím tovaru do 2 dní od prijatia platby na účet predávajúceho.
  • V prípade, že pri vybranom tovare je uvedená dlhšia dodacia lehota, tovar bude dodaný podľa tohto termínu.
  • Za doručenie objednaného tovaru predávajúci neúčtuje prepravné náklady v prípade ak si kupujúci objedná tovar v hodnote nad 300 €.
  • V opačnom prípade za doručenie objednaného tovaru predávajúci účtuje prepravné náklady vo výške:
    
   • 3,90 EUR pri zaslaní kuriérnou službou bez dobierky (platba vopred)
   • 4,90 EUR pri zaslaní kuriérnou službou na dobierku
   • 5,90 EUR pri zaslaní cez Slovenskú poštu bez dobierky (platba vopred)
   • 6,90 EUR pri zaslaní cez Slovenskú poštu na dobierku
   
 5. VRÁTENIE TOVARU
   
  • Kupujúci – fyzická osoba má v zmysle zákona č. 108/2000 Z.z. O ochrane spotrebiteľa pri podomovom a zásielkovom predaji, právo na odstúpenie od zmluvy do 14 kalendárnych dní od prevzatia tovaru.
  • Rozhodnutie o vrátení tovaru a odstúpení od zmluvy zašle kupujúci predávajúcemu písomne (mailom, faxom, poštou) s uvedením čísla objednávky, príp. faktúry, dátumu nákupu a čísla účtu, či presnej adresy pre finančné vysporiadanie.
  • Zakúpený tovar zašle kupujúci na vlastné náklady predávajúcemu nepoškodený, vrátane dokumentácie a dodaného príslušenstva.
  • Predávajúci sa zaväzuje vrátiť kupujúcemu cenu zaplatenú za príslušný tovar do 15 dní odo dňa prijatia tovaru. Tovar zaslaný späť formou dobierky nebude predávajúcim prevzatý.
  • Kupujúci berie na vedomie, že v prípade objednávky tovaru, v internetovom obchode označeného ako tovar „na objednávku“ (dodávaného na základe osobitnej objednávky kupujúceho) nespadá tento medzi tovary uvedené v § 12, odst. 5, zákona č.108/2000 Z.z. a nie je možné ho vrátiť v zmysle predchádzajúceho bodu.
   
 6. REKLAMÁCIE
   
  • Reklamovať sa môže len tovar zakúpený u predávajúceho.
  • Pre uplatnenie reklamácie tovaru je kupujúci povinný spolu s chybným tovarom zaslať predávajúcemu aj podpísanú žiadosť o reklamáciu, v ktorej uvedie popis závady. Pre uznanie reklamácie je nutné zaslať aj kópiu daňového dokladu, na základe ktorého bol tovar nadobudnutý.
  • Reklamovaný tovar musí byť kompletný, s príslušenstvom, s návodom, pokiaľ možno v originálnom obale.
  • Vyriešenie reklamácie v záručnej dobe je bezplatné. Pokiaľ však bude reklamácia neoprávnená, predávajúci bude kupujúcemu účtovať poplatok za neoprávnenú reklamáciu vo výške 15 Eur a prepravné náklady spojené s vrátením reklamovaného tovaru kupujúcemu.
  • Reklamácia je vyriešená do 30 dní od prevzatia reklamovaného tovaru predávajúcim.
  • Predávajúci si vyhradzuje právo predĺžiť dobu na vyriešenie reklamácie pri tovaroch, ktoré je nutné zaslať na opravu výrobcovi. Doba sa predlžuje o dobu nevyhnutnú na prepravu a opravu u výrobcu.
  • Záručná doba na tovar zaniká v prípadoch, že k chybe došlo nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, mechanickým poškodením, prevádzkou v nevhodných podmienkach alebo neoprávneným zásahom do výrobku. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby výrobku spôsobené živelnou pohromou.
  • Reklamácie sú vybavované v súlade s Obchodným zákonníkom SR.

   
 7. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV